Telefonisk
Tidsbestilling

Mandag - fredag
07:00 - 08:00

ADHD i Aalborg - Udredning af ADHD og ADD hos børn og unge


Har du mistanke om at dit barn har ADD eller ADHD? Aalborg Psykologer kan hjælpe med udredning af ADHD hos børn og unge uden lange ventetider. Vores samarbejde med en psykiater i Aalborg muliggør en hurtigere udredning af ADD og ADHD hos børn og unge. Kontakt Aalborg Psykologer hvis du ønsker hjælp til udredningen af dit barn.

ADHD og ADD er opmærksomhedsforstyrrelse med eller uden hyperaktivitet. Læs mere herunder om de to opmærksomhedsforstyrrelser eller kontakt os, så hjælper vi med udredning af ADHD i samarbejde med vores psykiater i Aalborg.

Kontakt os
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer eller e-mail

Viden om ADD:


Mennesker med ADD er mere stille og rolige i deres fremtræden, end mennesker med ADHD og hyperaktivitet/impulsivitet. De skaber måske ikke så mange konflikter og forstyrrer måske ikke undervisningen, og det er derfor sværere for andre at få øje på deres vanskeligheder. Derfor får mange ikke stillet diagnosen ADD, før de er unge eller voksne.

Det betyder imidlertid ikke, at de ikke har haft vanskeligheder allerede som børn. De fortæller ofte, at de altid har følt sig anderledes, de har bare ikke vidst hvorfor. Folk omkring dem har måske set dem som stille, generte, dovne, mindre begavede eller indadvendte. Derfor kæmper mange med en uopdaget ADD med en negativ selvfølelse af at være uduelige og med et ofte lavt selvværd.

Mennesker med ADD har primært vanskeligheder med at være opmærksomme og koncentrerede og dermed også med at opretholde et passende tempo og energiniveau i dagligdagen.


Ved ADD er der overordnet set tale om minimum 6 af følgende 9 symptomer:
 • Uopmærksomhed, lav koncentration og hyppigt skift af fokus. Desuden en tendens til let at blive distraheret af egne tanker, følelser og sansninger.
 • Overfladisk bearbejdning af information – misser detaljer og laver sjuskefejl. Omvendt kan der hos nogen være en tendens til at fortabe sig i detaljer, men det sker så på bekostning af helheden.
 • Tilbøjelighed til at være mentalt fraværende, dagdrømmende eller på anden måde distræt – både ved opgaver og i kontakten til andre mennesker.
 • Besvær med at komme i gang med eller færdiggøre opgaver og gøremål – ikke mindst opgaver, der består af mere end ét trin.
 • Vanskeligheder med at organisere, planlægge og generelt skabe struktur i hverdagen. Der er hertil ofte knyttet en ringe tidsfornemmelse, som gør det svært at vurdere, hvor lang tid en opgave vil tage.
 • Undgåelse af eller ubehag ved at udføre opgaver og aktiviteter, der kræver længerevarende koncentration, herunder bl.a. læsning.
 • Tilbøjelighed til at miste eller forlægge ting, herunder nøgler, vigtige papirer og andet, der har betydning for ens daglige funktion.
 • Tendens til hurtigt og let at blive distraheret af ydre stimuli, dvs. forskellige former for sanseindtryk. Hertil knytter sig besvær med at frasortere irrelevante stimuli og information.
 • Glemsomhed i daglige aktiviteter, bl.a. hvad angår aftaler og udførelsen af opgaver.

Mennesker med ADD betegnes også som hypo-aktive, som er det modsatte af hyperaktive, dvs. at de har svært ved at komme i gang med opgaver og/eller tage initiativ til forskellige aktiviteter eller gøremål. På grund af et formentlig generelt lavere energiniveau end det normale, har mennesker med ADD problemer med at opretholde energien i de ting, de laver.

Desuden er der til de øvrige symptomer ofte knyttet et lavere tempo i udførelsen af opgaver og aktiviteter. Hos nogle mennesker med ADD kan det også tænkes at være en følge af, at de søger at kompensere for den svækkede evne til at skabe overblik og struktur ved at være overkontrollerede og meget omstændelige. Fx kan de have tendens til at tjekke opgaver mange gange, have behov for at udføre opgaver og gøremål efter ganske bestemte rutiner, stræbe efter perfektion etc.

Når mennesker med ADD søger at kompensere for den svækkede opmærksomhed og koncentration for bedre at klare sig i dagligdagen, kan de opleve at skulle bruge stor energi i mange forskellige sammenhænge, og dermed hurtigt blive trætte og uoplagte. Det gælder særligt i situationer, hvor der er mange eller nye indtryk at forholde sig til og bearbejde.

Krav og forventninger, som er svære for mennesker med ADD at håndtere:
 • Skabe overblik, tænke frem og tilbage over tid.
 • Motivere sig selv eller tage initiativ til at udføre opgaver.
 • Planlægge, koordinere og gennemføre aktiviteter.
 • Omstille sig hurtigt til forandringer.
 • Agere ansvarligt ved at træffe fornuftige beslutninger.


Viden om ADHD:


Mennesker med ADHD har en forstyrrelse i hjernens funktioner, som vi skal benytte os af, når vi skal prøve at forstå og løse problemer, starte og færdiggøre en aktivitet, planlægge og skaffe os overblik.

Det giver forskellige udfordringer som:
 1. Problemer med at skabe overblik og struktur.
 2. Vanskeligheder med at planlægge aktiviteter (f.eks. hvornår på dagen skal jeg til fritidsaktiviteter? Hvor lang tid før skal jeg gå hjemmefra for at nå at være et bestemt sted på et givet tidspunkt? mm.).
 3. Forringet arbejdshukommelse (som giver problemer med at huske flere ting ad gangen og dermed at planlægge og strukturere).
 4. Dårlig tidsfornemmelse.
 5. Holde styr på sine ting.
 6. At kunne sidde stille og deltage i aktiviteter, der ikke nødvendigvis er spændende.
 7. At færdiggøre opgaver. f.eks at få ringet tilbage til en bekendt, at få ryddet helt op, at få afleveret lektier til tiden, at få ordet haven, at få vasket tøjet og hængt det op bagefter.

Det gør det svært at planlægge sin dagligdag. Og for børn giver det ofte store indlæringsvanskeligheder og sociale problemer. Unge og voksne har problemer med at tage en uddannelse og at forblive i et job. Mennesker med ADHD kan opleve, at de hurtigt mister interessen for noget. Dette kan give konsekvenser for at kunne blive i et langvarigt parforhold, kunne spare op, kunne øve sig på sport hver dag osv.

Har du mistanke om ADD eller ADHD hos dit barn, så kan vi hjælpe. I samarbejde med en psykiater vil Aalborg Psykologer kunne tilbyde en hurtigere proces til udredning af dit barn. Kontakt os for at høre mere.